Gotta make money to kill money. Or something like that.